بستن پنجره

جدول توان هاي 2

 

2n
Decimal Value
20 1
21 2
22 4
23 8
24 16
25 32
26 64
27 128
28 256
29 512
210 1024
211 2048
212 4096
213 8192
214 16,384
215 32,768

 

هاله کسمائی
تابستان 86

www.HPKClasses.ir