بستن پنجره

جدول نمايش اعداد 0 تا 15 در مبناهاي 10، 2 و 16

 

Binary
Decimal
Hexidecimal
000000
000111
001022
001133
010044
010155
011066
011177
100088
100199
101010A
101111B
110012C
110113D
111014E
111115F

 

هاله کسمائی
تابستان 86

www.HPKClasses.ir