بستن پنجره

جدول توان هاي 16

 

16n
Decimal Value
160 1
161 16
162 256
163 4096
164 65,536
165 1,048,576
166 16,777,216
167 268,435,456

 

هاله کسمائی
تابستان 86

www.HPKClasses.ir